Skip links
25 758 34 66

Zadzwoń do nas

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim                            działający na ramach  

Serdecznie witamy!

Szkolimy nieprzerwanie od 1974 roku kandydatów na operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych we wszystkich klasach i specjalnościach oraz maszyn i urządzeń transportu bliskiego. W naszej ofercie znajdują się również szkolenia energetyczne oraz BHP.

SZYBKIE WYSZUKIWANIE TREŚCI NA STRONIE

Filtry ogólne
Filter by Kategorie
Ludzie
Rozwój
Szkolenia
Z życia ośrodka
Filter by Wydawcy uprawnień
Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny
Urząd Dozoru Technicznego
Stowarzyszenie Polskich Energetyków
OSZ w Mińsku Mazowieckim
Filter by Metody wykorzystania
Załadunek gruntu lub materiału sypkiego na środki transportu
Przepychanie paliw stałych (węgla, miału) w elektrociepłowniach
Wykonywanie płytkich wykopów i transportu urobku
Berety
Koszenie
Rozkładanie warstwy wiążącej nawierzchni drogowej
Możliwość produkcji betonu na stropy
Montaż rusztowań scen wydarzeń plenerowych
Układanie ciągłych krawężników
Pogrążanie zbrojeń przy wykonywaniu ścianek szczelinowych
Eksploatacja lub dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV
Eksploatacja lub dozór sieci gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa oraz o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa
Załadunek i rozładunek towarów na środki transportu
Zasypywanie wykopów
Formowanie nasypów
Wibroflotacja i wibrowymiana
Rozkładanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Rozkładanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej
Możliwość produkcji betonu do budowy mostów
Montaż i demontaż rusztowania przy murowaniu ścian, wykonywaniu dociepleń i remontów elewacji budynków
Układanie murków oporowych
Wykonywanie kotwi
Eksploatacja lub dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV
Eksploatacja lub dozór urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa
Prace przeładunkowe z użyciem innego osprzętu wymiennego niż widły do palet
Obsypywanie fundamentów
Korytowanie dróg
Wzmacnianie podłoży czyli wykonywanie fundamentów palowych
Pale w opaskach GEC
Wiercenie otworów w słupki pod ogrodzenia
Wstępne zagęszczenie układanej warstwy nawierzchni drogowej
Możliwość produkcji betonu do zalewania betonowych ścianek szczelinowych
Montaż rusztowań przejezdnych
Układanie odpływów wody
Wykonywanie gwoździ gruntowych
Eksploatacja lub dozór urządzeń zespołów prądotwórczych o mocy do 50 kW
Eksploatacja lub dozór turbin gazowych
Transport zbelowanej słomy lub siana
Równanie i porządkowanie terenu
Przemieszczanie i gromadzenie urobku po robotach strzałowych
Pale przemieszczeniowe w tym pale wbijane prefabrykowane
Wykonywanie ostróg ochronnych piaszczystych nabrzeży morskich
Załadunek dłużycy drewnianej
Frezowanie warstwy nawierzchni asfaltowej przy kapitalnych remontach dróg
Możliwość produkcji betonu na podbudowy pod podjazdy z kostki brukowej
Wydobywanie kruszyw spod lustra wody na żwirowniach
Naprawa deformacji nawierzchni drogowej
Wykonywanie mikropali
Eksploatacja lub dozór sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego
Eksploatacja lub dozór instalacji do tankowania sprężonego i skroplonego gazu ziemnego
Załadunek i rozładunek materiałów budowlanych transportowanych na paletach, takich jak: bloczki betonowe, gazobeton, cegła czy dachówka
Rozładunek i transport ładunków na paletach
Karczowanie drzew
Pale wbijane „Vibro"
Wbijanie słupów pod konstrukcje fotowoltaiczne
Wiercenie pod budowę sieci gazowych
Uszorstnianie warstwy ścieralnej dróg
Przygotowanie i podawanie półsuchego betonu na wylewki, na odległość zwykle do 80 m w poziomie oraz do 40 metrów w pionie
Pogłębianie szlaków żeglugi śródlądowej
Naprawa spękanej warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej
Wykonywanie jet-groudningu
Eksploatacja lub dozór elektrycznej sieci trakcyjnej
Załadunek i rozładunek
Załadunek i rozładunek kręgów betonowych
Wykonywanie wykopów pod fundamenty
Rozładunek
Profilowanie, naprawa i utrzymywanie dróg gruntowych
Pale wbijane „Franki”
Wbijanie słupków pod ogrodzenia
Wiercenie pod budowę sieci paliwowych
Wyrównywanie warstwy ścieralnej dróg
Wykonywanie wylewek pod podłogi o grubości od 4 do 8 cm
Oczyszczanie rowów melioracyjnych, stawów, jezior, kanałów z odpadów przemysłowych, osadów z biomasy, piasku i szlamu
Naprawa śliskości nawierzchni drogowej
Wykonywanie kotwienia ścian szczelinowych
Eksploatacja lub dozór kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe
Transport na terenie zakładów przemysłowych, składów, portów oraz baz transportowych
Załadunek i rozładunek płyt betonowych
Przyłącza elektryczne
Odśnieżanie
Plantowanie podłoży pod budowę dużych obiektów takich jak lotniska, boiska, parkingi
Pale wiercone w rurach obsadowych
Wbijanie słupów barier ochronnych oraz ekranów dźwiękochłonnych
Wiercenie pod budowę sieci telekomunikacyjnych
Profilowanie warstwy ścieralnej dróg przed przykryciem jej nową warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej
Stabilizacja podbudowy pod drogi, place, parkingi, nasypy, place manewrowe, ścieżki rowerowe, z użyciem różnych spoiw hydraulicznych: cementu, wapna, popiołu czy żużlu
Likwidacja zanieczyszczeń w basenach i zbiornikach ściekowych
Wykonywanie wykopów instalacyjnych pod kable
Rdzeniowanie powierzchniowe i podziemne
Eksploatacja lub dozór sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi
Montaż obiektów przemysłowych takich jak hale, hangary czy magazyny
Załadunek i rozładunek szamb betonowych
Przyłącza gazowe
Załadunek urobku z wyrobiska i transport do kruszarki lub przesiewacza
Formowanie skarp
Pale wiercone w zawiesinie iłowej
Wzmocnienia podłoży pod inwestycje drogowe
Wiercenie pod budowę sieci elektrycznych
Frezowanie wąskich szczelin pod kable światłowodowe
Stabilizacja/wzmacnianie podłoży pod wysypiska/składowiska odpadów
Dopuszczenie do pracy pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę
Wykonywanie wykopów instalacyjnych pod rury
Urabianie złóż spod lustra wody
Eksploatacja lub dozór turbin parowych oraz wodnych
Konserwacja latarni ulicznych
Przeładunek kontenerów, towarów w tzw. "big-bagach" czy też dłużycy stalowej
Przyłącza wodociągowe
Uzupełnienie kruszyw na wytwórniach betonu oraz mieszanek mineralno-asfaltowych
Profilowanie nasypów i rowów
Pale wwiercane CFA oraz CCFA
Załadunek towarów na paletach
Wiercenie pod budowę sieci wodociągowych
Produkcja dużych ilości mieszanki mineralno-asfaltowej o różnych parametrach na różne rodzaje nawierzchni bitumicznych
Wykonywanie podbudowy drogowej pomocniczej, o mniejszej nośności (dolna warstwa podbudowy drogowej)
Zagęszczanie gruntu i podbudowy przy robotach brukarskich
Wykonywanie wykopów instalacyjnych pod drenaże
Utrzymanie dróg wodnych
Eksploatacja lub dozór urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych
Konserwacja oświetlenia i instalacji elektrycznej w wysokich halach produkcyjnych
Przyłącza kanalizacyjne
Praca z chwytakiem do drewna lub widłami to palet
Formowanie korony drogi
Pale wkręcane „Atlas”, „Omega", ,,Tubex”
Wykonywanie wykopów
Wiercenie pod budowę sieci kanalizacyjnych
Przeprowadzenie wszystkich etapów naprawy nawierzchni asfaltowych za pomocą jednego urządzenia
Zacinanie krokwi przy budowie więźby dachowej
Kruszenie betonów
Wykonywanie wykopów instalacyjnych pod systemy nawadniania w ogrodach
Utrzymanie portów
Eksploatacja lub dozór pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw
Naprawa linii energetycznych
Wykonywanie wykopów głębokich oraz szerokoprzestrzennych
Przeładunek zbelowanej słomy lub siana
Przemieszczanie i mieszanie podłoża w procesie stabilizacji podbudowy drogowej
Pale wbijane i wwibrowywane z rur stalowych zamkniętych i otwartych
Kucie
Zagęszczanie nasypów
Przyspieszenie procesu tzw. łatania dziur w nawierzchniach dróg
Prace ciesielskie
Kruszenie materiałów wydobywczych
Wykonywanie rowków odwadniających pola uprawne
Prace hydrotechniczne wykonywane na większych głębokościach
Eksploatacja lub dozór sprężarek
Wycinka gałęzi lub fragmentów drzew
Wykopywanie kruszyw na żwirowniach
Załadunek kruszyw oraz innych materiałów sypkich na środki transportu
Budowa kopalń odkrywkowych
Mikropale iniekcyjne
Przesadzanie drzewek
Zagęszczanie podbudowy z kruszyw pod drogi, parkingi i place
Pompowanie betonu powyżej poziomu „0” czyli na stropy, wieńce itp.
Wsparcie przy pracach w leśnictwie, budownictwie, energetyce, ratownictwie oraz w utrzymaniu terenów zielonych
Uszlachetnianie i sortowanie kruszyw
Pogrążanie i wyrywanie wszelkiego rodzaju pali
Wydobycie urobku (np. piasku i żwiru) spod lustra wody
Eksploatacja lub dozór pieców przemysłowych
Działania ratownicze np. straży pożarnej
Kopanie stawów i oczek wodnych
Możliwość pracy z użyciem innych osprzętów roboczych przewidzianych przez producenta maszyny np. chwytak do drewna, zamiatarka, widły do palet
Budowa dróg, autostrad i lotnisk
Pale iniekcyjne „Jet-grounting”
Rozkładanie murawy
Zagęszczanie mieszanek mineralno-asfaltowych w trakcie wbudowywania nawierzchni drogowej
Pompowanie betonu poniżej poziomu „0” czyli np. betonowanie ścian lub stropów garaży podziemnych
Wycinanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni drogowej
Wykonywanie tynków mechanicznie
Pogrążanie i wyrywanie ścianek Larsena
Budowa zapór
Eksploatacja lub dozór urządzeń umożliwiających przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW
Wykonywanie różnych prac na wysokościach
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
Wykonywanie odkrywek
Wyrównywanie terenu o dużych powierzchniach i zróżnicowanych poziomach
Pale „Deep soil mixing”
Zagęszczanie gruntu
Zagęszczanie mieszanek mineralno-asfaltowych przy różnych fazach zagęszczania
Betonowanie dużych powierzchni lub pojedynczych kolumn
Przecinanie krawężników, kostki brukowej, cegieł czy kamienia naturalnego
Wykaszanie i utrzymanie terenów zielonych
Pogrążanie i wyrywanie grodzi stalowych
Budowa portów
Eksploatacja lub dozór urządzeń do produkcji paliw gazowych
Rozładunek i załadunek towarów na paletach
Kucie betonu i kamienia z użyciem młota hydraulicznego
Przepychanie i rozkładanie warstwy kruszywa
Budowa nasypów kolejowych i drogowych
Pale „Cutter soil mixing”
Frezowanie fragmentów nawierzchni
Rozkładanie warstwami kruszywa stanowiącego podbudowę drogową
Możliwość produkcji betonu na fundamenty
Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach betonowych oraz asfaltowych
Naprawy nawierzchni drogowej
Pogrążanie i wyrywanie profili otwartych i zamkniętych
Budowa innych obiektów hydrotechnicznych
Eksploatacja lub dozór generatorów gazu
Transport wewnątrz-magazynowy
Formowanie rowów i skarp
Równanie i niwelacja dużych powierzchni pod parkingi, boiska, place
Budowa kanałów i zbiorników wodnych
Ścianki szczelinowe
Rozkładanie warstwy podbudowy drogowej
Możliwość produkcji betonu na wieńce
Możliwość wykonywania cięć zarówno na mokro, jak i na sucho (z reguły)
Rozkładanie warstwami betonu (także zbrojonego), stanowiącego nawierzchnię drogową głównie na autostradach i drogach ekspresowych
Pogrążanie i wyrywanie rur stalowych
Wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych w górnictwie odkrywkowym
Eksploatacja lub dozór urządzeń do magazynowania paliw gazowych
Składowanie i transport towarów w hurtowniach, hipermarketach czy zakładach przemysłowych
Filter by Status szkolenia
SZKOLENIE MIŃSK MAZOWIECKI
SZKOLENIE MIŃSK MAZOWIECKI / ZAMIEJSCOWE
Filter by Atrybuty
Wszystkie
Najpopularniejsze
Filter by Typ szkolenia
Wielozadaniowe nośniki osprzętów wszystkie
Szkolenia okresowe BHP
Wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane
Wiertnice dla technologii bezwykopowych kl. III do 800 mm
Pozostałe maszyny i urządzenia (różne)
Żurawie przewoźne i przenośne
Wiertnice dla technologii bezwykopowych kl. II wszystkie
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych kl. II wszystkie
Walce drogowe kl. II wszystkie
Repavery i Remiksery bez klasy
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych kl. II wszystkie
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów kl. III wszystkie
Koparko-ładowarki kl. III wszystkie
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne kl. I wszystkie
Koparkospycharki kl. III wszystkie
Koparki jednonaczyniowe kl. III do 25 ton
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych kl. I wszystkie
Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania kl. III wszystkie
Koparki jednonaczyniowe kl. I wszystkie
Remontery nawierzchni dróg kl. III wszystkie
Wiertnice do kotwi wszystkie
Ładowarki jednonaczyniowe kl. III do 20 ton
Pompy do mieszanki betonowej kl. III wszystkie
Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające kl. II wszystkie
Ładowarki jednonaczyniowe kl. I wszystkie
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. II wszystkie
Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające kl. II wszystkie
Spycharki kl. III do 110 kW
Podajniki do betonu kl. III wszystkie
Koparki wielonaczyniowe kl. I wszystkie
Spycharki kl. I wszystkie
Maszyny do stabilizacji gruntów kl. III wszystkie
Uprawnienia energetyczne, elektryczne i gazowe G1 G2 G3
Równiarki kl. I wszystkie
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew kl. III wszystkie
Żurawie samojezdne
Zgarniarki kl. I wszystkie
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl. III wszystkie
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Palownice kl. II wszystkie
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż
Podesty ruchome przejezdne
Kafary wszystkie
Pogłębiarki ssące śródlądowe kl. III wszystkie
Wózki jezdniowe podnośnikowe bez specjalizowanych
Filtruj według typu treści
Kim
Jesteśmy?
Nasza
Historia
Pytania &
Odpowiedzi
Wirtualna
Asystentka

Macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości? Prosimy o wiadomość lub telefon.

NaszeAtuty.

Dlaczego Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim to najlepszy wybór w zakresie specjalistycznych szkoleń operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych? Argumentów jest wiele. Gdyby chcieć je zawrzeć tylko w 3 krótkich punktach... Spróbujemy poniżej...

Nasza Praca. Nasza Pasja.

01

Jednostka Budżetowa

Nasze dochody wracają do budżetu Państwa!

Jesteśmy jednostką budżetową, więc szkoląc się u nas wspierasz budżet Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza tym nasza działalność to misja a nie biznes. U nas zawsze uzyskasz pomoc, niezależnie od tego, czy jesteś lub byłeś kursantem, czy nie…

02

Certyfikowana Jakość

Nie rzucamy słów na wiatr…

Nasza jednostka posiada aktualny, prestiżowy certyfikat jakości ISO 9001:2015-10. Nie łatwo go uzyskać…

Najwyższa jakość to nasz znak firmowy już od 50 lat!

03

Baza Szkoleniowa

Nieskromnie mówiąc, mamy najlepsze warunki :)

Posiadamy najwyższej klasy instruktorów, przebogato wyposażoną bazę szkoleniową, kompletny park maszynowy, tory ćwiczeń praktycznych, symulatory mechaniczne, własną bazę noclegową (internat) i wiele innych atrybutów…

Aktualności OSZ w Mińsku Mazowieckim

Szkolenie młodzieży OHP dla Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP
09.07.2024

Szkolenie młodzieży OHP dla Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim w dn. 03.07.2024 r, rozpoczął szkolenie młodzieży OHP dla Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w specjalności "Koparko-ładowarki kl. III wszystkie". Szkolenie młodzieży z zakresu obsługi koparko-ładowarek na poziomie klasy III

09.07.2024
Zajęcia praktyczne młodzieży OHP dla CEiPM Ciechanów
16.06.2024

Zajęcia praktyczne młodzieży OHP dla CEiPM Ciechanów

Kontynuacja szkolenia młodzieży OHP dla CEiPM w Ciechanowie w specjalności  "Koparko-ładowarki kl. III wszystkie". Zajęcia praktyczne z koparko-ładowarek są doskonałą okazją do nauki obsługi maszyn budowlanych w praktyce. Podczas tych zajęć uczestnicy szkolenia pod okiem doświadczonych

16.06.2024
Nasza droga Bożenka uhonorowana na obchodach Jubileuszu 66-lecia OHP (artykuł zawiera utwór / piosenkę, ze specjalną dedykacją od jego autora)
14.06.2024

Nasza droga Bożenka uhonorowana na obchodach Jubileuszu 66-lecia OHP (artykuł zawiera utwór / piosenkę, ze specjalną dedykacją od jego autora)

Z dumą informujemy, iż Pani Bożena Miszczuk została uhonorowana na obchodach Jubileuszu 66-lecia Ochotniczych Hufców Pracy, które odbyły się 13.06.2024 w Dobieszkowie. Podczas jubileuszowej gali uhonorowani zostali pracownicy z najdłuższym stażem

14.06.2024

Aktualności z życia Ochotniczych Hufców Pracy

Zawsze gotowa do pomocy. Dostępna 24 godziny na dobę. Chętnie odpowie na Państwa pytania...

Oferta szkoleń 

Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPISÓW W FORMIE ONLINE

Warto pamiętać

Zdobycie uprawnień do obsługi maszyn do robót ziemnych, budowlanych, drogowych oraz urządzeń transportu bliskiego pozwala na podjęcie pracy przy wykonywaniu robót w różnych obszarach – nie tylko w branży budowlanej czy drogowej.

Atrybuty
Przeznaczenie maszyn
Przeznaczenie maszyn
Komisja egzaminacyjna / wydawca uprawnień
Komisja egzaminacyjna / wydawca uprawnień
Miejsce realizacji szkolenia
Miejsce realizacji szkolenia
Jakie prace zamierzasz wykonywać?

*kliknij ikonę żarówki, aby otworzyć okienko z listą najbardziej popularnych sposobów wykorzystania danej maszyny
*kliknij w inne dowolne miejsce “kafelka”, aby przejść do strony danego szkolenia

PREZENTACJAw formiemateriału Wideo

Dwuminutowy materiał wideo z prezentacją naszej jednostki (w telegraficznym skrócie). 
*Zgłośnij lub ścisz swój system audio, aby uzyskać optymalne efekty.